การพัฒนาการใช้ตัวอย่างน้ำลายในการตรวจวินิจฉัยและการจัดการโรค Actinobacillus pleuropneumoniae (APP)

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2562-2564)

  • inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, อาจารย์

  • inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี