การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน Rep ของไวรัสใบด่างมันสำปะหลังที่มีต่อมันสำปะหลังพันธุ์ต้านทานและอ่อนแอ