ทุนวิจัยแลกเปลี่ยนสหราชอาณาจักร-การศึกษาหน้าที่ของโปรตีน DUF642 ต่อความแข็งแรงของโครงสร้างและการพัฒนาของผนังเซลล์พืช

  • Royal Society-Newton Mobility Grant ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) โดย Royal Society-Newton Mobility Grant สนับสนุน 6,000 GBP (ประมาณ 250,000: เอกสารแนบ 1) และ สกอ สนับสนุน 250,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท (เอกสารแนบ 2)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2561-2562)

  • inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

  • inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี