การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อผลิตสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัลด้วยกระบวนการแบบต่อเนื่องในปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง

Publish Year International Journal 3
2022 exKuntinuguntanon A., inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPumrod S., inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exKaewchada A., "The Implementation of Dual Lewis and Bronsted Acidic Functionalized Carbon Supported Solid Acid Catalysts Derived from Palm Oil Empty Fruit Bunch for 5-Hydroxy Methylfurfural (5-HMF) Production", Waste and Biomanss Valorization, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 383-403
2020 exTiprawee Tongtummachat, exNattee Akkarawatkhoosith, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Conversion of Glucose to 5-Hydroxymethylfurfural in a Microreactor", Frontiers in Chemistry, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 1-9
2020 exSupakrit Pumrod, exAmaraporn Kaewchada, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "5-HMF production from glucose using ion exchange resin and alumina as a dual catalyst in a biphasic system", RSC Advances, ปีที่ 10, ฉบับที่ 16, มีนาคม 2020, หน้า 9492-9498
Publish Year National Conference 1
2019 exศุภกฤต พุ่มรอต, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัลจากกลูโคสโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนและอะลูมิเนียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในระบบสองวัฏภาค", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 (SPUCON2019), 19 ธันวาคม 2019, Chatuchak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย