แบบจำลองเชิงสาเหตุและแนวปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานคร