การปรับตัวของชุมชนต่อภัยน้ำท่วมภายใต้การคุกคามของสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาชุมชนชานเมืองมหานคร จังหวัดปทุมธานี

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.นัฐศิพร แสงเยือน, อาจารย์, inนางศนิ ลิ้มทองสกุล, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถในการปรับตัวของชุมชนชานเมืองมหานครต่อความเสี่ยงของอุทกภัยจังหวัดปทุมธานี", วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 74-99