การพัฒนาความรู้ด้านนิเวศวิทยากล้าไม้ต้นเพื่อการฟื้นฟูป่าเขตร้อนและการกักเก็บคาร์บอนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย : กรณีศึกษาจากแปลงถาวรขนาดใหญ่เพื่อศึกษาพลวัตของสังคมพืชเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข็ง จังหวัดอุทัยธานี