The Effects of Banking Competition, Inflation and Transaction Costs on Electronic Transactions Service.

Publish Year National Conference 3
2020 inดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effects of Banking Competition, Inflation and Transaction Costs on Electronic Transaction Service", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exสุกัญญา จงเจตน์ดี, inดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง "Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society", 21 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exกัลยกร แก่นพรมมา, inดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการ Mobile Banking", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง "Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society", 21 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย