การทดสอบ Fisher Effect ในประเทศไทยโดยวิธี Cointegration

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบปรากฏการณ์ Fisher Effect ในตลาดการเงินและตลาดพันธบัตรรัฐบาลของประเทศไทยด้วยวิธี Cointegration", วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร , ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 1-13