การศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งเเวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประยุกต์ใช้ชีวภัณฑ์ซุปเปอร์มอสTM เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก โรคไข้ชิคุนกุนยาและโรคไข้ติดเชื้อไวรัสซิกา