ระบบต้นแบบประเมินความสามารถในการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุ

Publish Year National Journal 1
2022 inนายพุฒิพงศ์์ ขุนทรง, อาจารย์, inดร.พงศกร บำรุงไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทรงชัย จิตภักดีบดินทร์, อาจารย์, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรุ้งเพชร สงวนพงษ์, exน้ำผึ้ง ปุญญนิรันดร์, "ระบบวัดค่าจุดศูนย์กลางความดันแบบเวลาจริงสำหรับประเมินความสามารถในการทรงตัวในผู้สูงอายุ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 68-80
Publish Year International Patent 1
2022 inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพุฒิพงศ์์ ขุนทรง, อาจารย์, inดร.พงศกร บำรุงไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรุ้ง สงวนพงษ์, exน้ำผึ้ง ปุญญนิรันดร์, "โปรแกรมประเมินความสามารถในการทรงตัว", Kasetsart University, 2022