การศึกษาการเจริญเติบโต และศักยภาพการให้ผลผลิตของถั่วกัวร์ (Cyamopsis tetragonoloba) บนสภาพดินลูกรังของฟาร์มมหาวิทยาลัย (มก.ฉกส) เพื่อพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจให้เหมาะสมสำหรับเป็นพืชทนแล้ง