โครงการวิจัยร่วมฮูเวฟาร์มา

Publish Year National Journal 1
2019 exวัลย์วิณี อาจวิชัย, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเสริม Cordyceps militaris ในอาหารต่อประสิทธิภาพรวมถึงภาวะออกซิเดชั่นของแม่สุกรและประสิทธิภาพการผลิตลูกสุกรดูดนม", แก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562), ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, หน้า 141-146
Publish Year National Conference 1
2019 exวัลย์วิณี อาจวิชัย, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเสริม Cordyceps militaris ในอาหารต่อประสิทธิภาพ รวมถึงภาวะออกซิเดชันของแม่สุกร และประสิทธิภาพการผลิตลูกสุกรดูดนม", ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 8, 12 - 15 มิถุนายน 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย