การวิจัยและพัฒนาสื่อแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ : กรณีศึกษารายวิชาทักษะและเทคนิคการสอนว่ายน้ำ สำหรับนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year International Conference 1
2019 inว่าที่ร้อยตรีศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Research and Development of Application Instruction Media on Smart Phone Android Operation System: A Case Study of Skills and Techniques of Teaching Swimming", THE 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL EDUCATION, SPORT, AND HEALTH “Promoting Equitable Quality on Physical Education, Sport, Health, and Environment for Sustainable Future”, 10 - 12 กันยายน 2019, เซมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย