การพัฒนาแบบจำลองลวดลายระดับจุลภาคของพื้นผิวน้ำไม่เกาะแบบยิ่งยวดด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์