การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนคนภูไทโดยใช้ทุนชุมชนเป็นฐานเพื่อป้องกันยาเสพติด: กรณีศึกษาชุมชนหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์