การผลิตฟิล์มนำไฟฟ้าได้จากยางธรรมชาติ

Publish Year National Conference 1
2019 exศุทธินี แก้วเมืองคำ , exปณิธิ วิรุฬห์พอจิต, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การเลือกชนิดสารไวแสง ระยะเวลาการผสมและชนิดหลอดไฟสำหรับเพิ่มค่าความหนาแน่นของการเชื่อมขวางของฟิล์มจากยางธรรมชาติที่ผ่านการพรีวัลคาไนซ์ด้วย UV", สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 , 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย