การตอบสนองต่อสังกะสีของถั่วเขียว 2 สายพันธุ์ที่ปลูกในชุดดินอยุธยา

Publish Year National Journal 4
2021 exสายชล สุขญาณกิจ, exโสภิดา จิวประเสริฐ, exวุฒิพงษ์ แปงใจ, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์สองชนิดต่อผลผลิตข้าวหอมปทุม และสมบัติดิน", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 37-48
2020 exสายชล สุขญาณกิจ, exสิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์, exธนภัทร ปลื้มพวก, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ผลของถ่านชีวภาพร่วมกับการจัดการปุ๋ยต่อผลผลิตและความเข้มข้นธาตุอาหารในถั่วฝักยาวไร้ค้าง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 443-454
2020 exสมศักดิ์ ฉิมมา, exสายชล สุขญาณกิจ, exสิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์, exโสภิดา จิวประเสริฐ, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาลูกผสมต่อปุ๋ยฟอสฟอรัส", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020 - มีนาคม 2021, หน้า 276-286
2020 exสายชล สุขญาณกิจ, exศานิต สวัสดิกาญจน์, exภารดี แซ่อึ้ง, exโสภิดา จิวประเสริฐ, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฉีดพ่นสังกะสีทางใบต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 และชัยนาท 72", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 345-356