การศึกษาแบบจาลองการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย