การสังเคราะห์และพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง MZnAl2O4 (M = Ni, Cu, Fe) สำหรับการบำบัดน้ำเสีย

Publish Year International Journal 3
2022 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Structural, Degree of Inversion, and Magneton Number Studies on Fe3+-Substituted MAl2O4 (M = Ni, Cu, Zn) Spinel Powders: The Evidence for Local Site Exchange of Cation and Magnetization Increment", Physica Status Solidi (B): Basic Research, ปีที่ 259, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 2200240(1-18)
2021 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์, "Development of magnetic recyclable spinel photocatalysts with enhanced sunlight-driven degradation of industrial dyes", Journal of the American Ceramic Society, ปีที่ 104, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 3695-3714
2021 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์, "Photocatalytic performance of Fe-substituted ZnAl2O4 powders under sunlight irradiation on degradation of industrial dyes", International Journal of Applied Ceramic Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2021, หน้า 1125-1143