การประเมินวัฏจักรชีวิตและฉลากสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำห้องสมุดออนไลน์ด้านวัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานอาคารเขียว