การผลิตโมบายเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, รองศาสตราจารย์, "เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาภาษาเกาหลี", วาสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 474-503
Publish Year International Patent 1
2022 inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, รองศาสตราจารย์, "โมบายเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1", สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2022