สติฟเนสของเสาเข็มสปริง สำหรับการออกแบบฐานรากอาคารสูง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

Publish Year National Journal 1
2022 exพรปัญญา มาเสนาะ, inดร.กมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำนายค่าสติฟเนสของเสาเข็มสปริง กรณีเสาเข็มเจาะในกรุงเทพมหานคร", วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2022, หน้า 37-47
Publish Year International Conference 1
2019 exพรปัญญา มาเสนาะ, inดร.กมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Parametric Study of Stiffness of Pile Spring in Bangkok using 3D Finite Element Method", International Conference on Civil and Environmental Engineering, ICCEE2019, 27 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2019, Busan สาธารณรัฐเกาหลี