ผลของมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561: การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต

Publish Year National Conference 1
2020 inดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561: การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย