การว้ดการฟุ้งกระจายของสารก้มม้นตรังสีไอโอดีน-131 ในอากาศ ณ ห้องผลิตสารไอโซโทปรังสี สถาบ้นเทคโนโลยนิวเคลียร์แห่งชาติ(สทน)