การศึกษาอุณหภูมิในแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการเตรียมตัวอย่างโดยวิธีซุเปอร์เพฟ