การติดตามผลวิชาภาษาอังกฤษในการอบรมผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการของศูนย์สุขภาพองค์รวม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, อาจารย์, "A Follow-up Study of English Course on the elderly Training under the project of Holistic Health Learning Center, Education and Development Sciences faculty, Kasetsart University", The 6th International Conference on Education (ICE2019) , 22 มิถุนายน 2019, เมือง นครปฐม ประเทศไทย