ผลส่วนกลับของส่วนท้ายของอนุกรมพี

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLalita Nilasinwong, "Reciprocals of the modified 2-series tails", Research in Mathematics, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, หน้า 1-6
Publish Year International Conference 3
2019 exPunyathat Noothong, inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "On reciprocals of modified 2-series tails", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS 2019), 29 - 30 พฤษภาคม 2019, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exSupitchaya Khunphrom, inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "On reciprocals of even and odd terms in 2-series tails", The International Kasetsart University Science Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS 2019), 29 - 30 พฤษภาคม 2019, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exUraiwan Khamphet, inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reciprocal sums of triangular numbers", The International Kasetsart University Science Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS 2019), 29 - 30 พฤษภาคม 2019, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย