ศักยภาพน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรท้องถิ่นในป่าครอบครัว จังหวัดสกลนครต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ