การพัฒนาแบบจำลองในห่วงโซ่อุปทาน

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An optimization model for multiple objective supply chain master planning", the 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 16 - 19 ธันวาคม 2018, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย