นิเวศวิทยาของหมาจิ้งจอก (Canis aureus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Publish Year International Journal 1
2019 exนางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนายนรเศรษฐ เขียวศรี, exนางสาวมนันยา พลาอาด, exนางสาวนุชรินทร์ สงสะเสน, exนายศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ, "Movement, home range size and activity pattern of the golden jackal (Canis aureus, Linneaus, 1758) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 20, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2019, หน้า 3430-3438
Publish Year International Conference 1
2019 exนายอันดามัน จันทร์ขาว, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Abundance, Habitat Use and Daily Activity of Asiatic Jackal (Canis aureus) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 30 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2019 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exอันดามัน จันทร์ขาว, exนางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, "ความมากมาย และการใช้พื้นที่อาศัยของหมาจิ้งจอก (Canis aureus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง , 19 สิงหาคม - 21 กันยายน 2019, ลำปาง ลำปาง ประเทศไทย
2019 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exนุชรินทร์ สงสะเสน, exศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ, exนรเศรษฐ เขียวศรี, "Movement, home range size and activity pattern of golden jackal (Canis aureus, Linneaus, 1758) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand", การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 40, 12 - 13 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย