การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพโคขุนและผลิตภัณฑ์เนื้ชำแหละเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า GI