การพัฒนาระบบทำความเย็นชนิดสองระบบร่วมแบบอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนเพาะเห็ดหอมในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.ชนมน จันทนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Two-Stage Evaporative Cooler for Mushroom-Growing Houses in Hot and Humid Climates", Journal of Agricultural Science and Technology, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2023
Publish Year National Conference 1
2020 exปุณยวีร์ ถาวรสุข, exศิริพัช ท้วมผึ้ง, inดร.ชนมน จันทนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบระบบทำความเย็นชนิดสองระบบร่วมเพื่อการเพาะเห็ด", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย