การปลูกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยทนแล้งในพื้นที่ดินลูกรัง