ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

Publish Year National Conference 1
2019 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฐิติมา ฉิมกล่อม, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลและชิ้นส่วน ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 The 7th CAS National and International Conference 2019 (CASNIC 2019), 16 พฤศจิกายน 2019, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย