การศึกษาการตอบสนองของสายพันธุ์อ้อยต่อสภาวะน้ำท่วมขังในช่วงต้นของการเจริญเติบโต

Publish Year National Journal 3
2021 inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิชชาทร ไมตรีมิตร, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปฏิวัติ สุขกุล, exอุดมศักดิ์ ดวนมีสุข, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการเจริญเติบโตและความทนทานต่อสภาวะน้ำท่วมขังของสายพันธุ์อ้อย", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 915-927
2021 exพิชชาทร ไมตรีมิตร, inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปฏิวัติ สุขกุล, exอัมราวรรณ ทิพยวัฒน์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองของสายพันธุ์อ้อยในลักษณะใบต่อสภาวะน้ำท่วมขังในช่วงต้นของการเจริญเติบโต", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 892-902
2020 inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปลูกและการไว้ตอของอ้อยที่ปลูกในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 26-33