การศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของปลาในพื้นที่โครงการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์