การจัดทำเขตการจัดการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแนวทางเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)