การทำให้ชัดแจ้งเชิงปรัชญาว่าด้วยรักหลังมรณกรรมในฐานะคุณธรรมที่มีเหตุผล

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "A Philosophical Elucidation of Posthumous Love as a Rational Virtue", The First Joint Meeting of the Philosophy and Religion Society of Thailand, and the Philosophical Association of the Philippines: “Love and Friendship across Cultures”, 26 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย