แบบจำลองส่วนหน้าของการเตรียมความพร้อมในด้านอาชีพและนัยสำคัญที่มีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต