ปัจจัยที่ส่งผลต่อหนี้ครัวเรือนในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Factors affecting household debt in Thailand", International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, กันยายน 2020, หน้า 327-336
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "factor affecting household debt in Thailand", SIBR-Thammasat 2019 Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 9th-10th June 2019, Bangkok. , 9 - 10 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย