การพัฒนากากถั่วเหลืองหมักบาซิลลัสใช้ทดแทนปลาป่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพอาหารกุ้ง

Publish Year International Journal 1
2021 exกนกวรรณ เชิดกิตติพล, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Partial Replacement of Fish Meal by Bacillus sp-Fermented Soybean Meal on Growth Performance, Immunity, Hepatopancreas Microbiota and Disease Resistance in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)", JOURNAL OF FISHERIES AND ENVIRONMENT, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 32-42
Publish Year National Journal 1
2019 exอภิวัฒน์ เหลื่อมสมบูรณ์, exอรุโณทัย คีตะนันท์, exพุธสุชา พันธ์สวัสดิ์, exKanokwan Cherdkeattipol, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรียแลกติก ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และปริมาณแบคทีเรีย Vibrio spp. ในลำไส้ของกุ้งขาวแวนนาไม หลังได้รับเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในห้องปฏิบัติการ", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019