การจัดการสายโซ่อุปทานและการใช้แสงอัลตราไวโอเลตซีร่วมกับการลดอุณหภูมิล่วงหน้าด้วยน้ำเย็นต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวพริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอทและพันธุ์เหลืองทอง

Publish Year International Journal 1
2019 exหิรัญ จารึกดี, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "Effect of Pre-treatment by Ultraviolet-C (UV-C) Irradiation Incorporatedwith Hydro-cooling on Postharvest Quality of Red Hot Chili (Capsicumannuum L.)", Journal of Food Science and Agricultural Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ Spcl.Iss, ตุลาคม 2019 - กันยายน 2020, หน้า 158-162
Publish Year International Conference 1
2018 exนายหิรัญ จารึกดี, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "Effect of Pre-treatment by Ultraviolet-C (UV-C) Irradiation Incorporated with Hydro-cooling on Postharvest Quality of Red Hot Chili (Capsicum annuum L.)", The 3 rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry, 15 พฤศจิกายน 2018 - 17 มกราคม 2019, เชียงราย ประเทศไทย