การประเมินความยั่งยืนการปลูกและแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อการค้าและสร้างโอกาสในการเข้าตลาดเฉพาะ

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exSarocha Dangsiri, exShabbir H. Gheewala, "Development of a low-carbon, healthy and innovative value-added riceberry rice product through life cycle design", Clean Technologies and Environmental Policy, ปีที่ 23, ฉบับที่ 7, กันยายน 2021, หน้า 2037-2047