การศึกษาความสัมพันธ์ุระหว่างการแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องควบแน่นกับการรบกวนด้วยคลื่นเหนือเสียงความถี่ต่ำ