โครงการศึกษาสาเหตุและแนวคิดในการแก้ไขความเสียหายของโครงสร้างรถขนวัสดุชาญนคร