โครงการศึกษาการใช้สัญญาณคลื่นเรดาร์ระยะไกลในการติดตามการทรุดตัวของแผ่นดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Publish Year International Journal 1
2020 exAngkana Pumpuang, inดร.อนุเผ่า อบแพทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Comparison of Land Subsidence between East and West Side of Bangkok, Thailand", Built Environment Journal, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, หน้า 1-8
Publish Year International Conference 1
2020 inนายสรวิศ สุภเวชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChayanut Kerenart, exTeerawat Panchangchaiyasit, "A Case Study of Sentinel-2 Utilization for Harvest Activity Detection in a Sugarcane Industry Thailand", International Sciences, Technology & Engineering Conference (ISTEC): Advanced Geospatial and Surveying (AGeoS) 2020, 7 ตุลาคม 2020, มาเลเซีย