การทดสอบคุณภาพไม้ยางพาราเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล