การศึกษาคุณภาพ อายุการเก็บรักษา และความปลอดภัยของเนื้อโคขุนพันธุ์กำแพงแสนตุ๋นน้ำเกลือพร้อมทานในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพ และลักษณะทางประสาทสัมผัสของเนื้อโคขุนพันธุ์กำแพงแสนส่วนสะโพกนอก แช่แข็งที่เก็บรักษานาน 6 เดือน", Proceedings การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา symposium ครั้งที่ 11, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, หน้า 1-7