ลักษณะหลักของคำศัพท์วิชาการของผู้เรียนไทยและผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่: การศึกษาตามแนวทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูล